NAZWA ZAKŁADKI

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole tekstowe

AUDYTY OŚWIETLENIOWE

 

  SEPMAR

  Sp. z o. o.

   

  Oferujemy wykonanie audytu oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego.

   

   

  Czym jest audyt oświetlenia?

   

  Ocena obecnego stanu systemu oświetlenia ma na celu określenie możliwego poziomu oszczędności w ramach planowanej modernizacji wykorzystując nowoczesne rozwiązania oświetleniowe, takie jak technologia LED.

   

  Wykonana analiza pozwala określić optymalny zakres modernizacji, parametry techniczne oraz korzyści ekonomiczne całego przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności oświetlenia.

   

   

  Na czym to polega?

   

  Przeprowadzony audyt oświetlenia polega na dokonaniu gruntownej inwentaryzacji istniejącego systemu oświetlenia uwzględniając także stan techniczny. Dokonujemy pomiarów rzeczywistego zużycia energii oraz weryfikujemy poziomy natężenia oświetlenia pod kątem obowiązujących norm i przepisów przy pomocy specjalistycznego sprzętu, jakim jest spektrometr.

   

  Kolejnym krokiem jest analiza możliwości modernizacji, której celem jest wzrost efektywności energetycznej całego systemu oświetleniowego. Polega ona na:

  ►zastosowaniu energooszczędnych źródeł światła, np. opartych o technologię LED

  ►opracowaniu odpowiedniego systemu sterowania i zarządzania systemem oświetleniowym

  ►Wprowadzenie optymalnych stref, dzieląc pomieszczenia na sekcje oświetleniowe

   

  Końcowym efektem jest prezentacja możliwego zakresu optymalizacji kosztów oraz określenie szacunkowego czasu zwrotu inwestycji.

   

   

  Po co przeprowadzać audyt?

   

  Przeprowadzony audyt oświetlenia jest istotnym elementem strategii termomedernizacji oraz obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO2.

   

  Wykonanie audytu oświetlenia jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach dostępnych instrumentów Finansowania Inwestycji.

   

   

  Jakie normy i przepisy bierzemy pod uwagę podczas audytu?

   

  Wspomniane normy i przepisy to:

  • PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
  • PN-EN 12464-2:202008 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz,
  • PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne - Pomiar natężenia oświetlenia,
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz.94 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 tekst jednolity),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1156),
  • Wymagania branżowe i technologiczne zależne od specyfiki realizowanych procesów technologicznych i stanowisk pracy.
  • Audyt oświetlenia 
  • Projekty oświetleniowe
  • Analizy oszczędności
  • Doradztwo techniczne
  • Weryfikacja stanu oświetlenia
  • Optymalizacja systemu oświetlenia
  • Pomiary zużycia energii
  • Pomiary natężenia oświetlenia
  • Czas zwrotu inwestycji

  KONTAKT

   

   

  E-mail  biuro@sepmar.pl

   

   

  Kontakt bezpośredni ws audytów:

   

   

  Rafał Sępkowski

  512 710 046

  r.sepkowski@sepmar.pl

   

   

  Adres:

  ul. Sworska 1

  21-500 Biała Podlaska

  Copyright by SEPMAR 2016

  SEPMAR Sp. z o. o. | NIP 537-263-43-76 | REGON 365099122 | KRS 0000631052